|kalendar
  
  objavljeno obavještenje
10.07.2012.

UNIVERZITET U TUZLI
PRAVNI FAKULTET
Broj: 02/14 – 4973/12-1.
Tuzla, 02. 07. 2012. godine

Na osnovu člana 138. stav 1. tačka j) Statuta Univerziteta u Tuzli, Odluke Senata  Univerziteta u Tuzli, broj: 03 – 10274 – 7.1/11 od 23. 11. 2011. godine, i ukazane potrebe, Dekan Pravnog fakulteta u Tuzli d o n o s i

O D L U K U
o ponovnon zakazivanju  termina javne odbrane teme za izradu doktorske disertacije,
kandidata mr sc. Dalibora Bingasa, dipl. pravn.

I
Mr sc. Dalibor Bingas, dipl. pravn. javno će braniti temu za izradu doktorske disertacije, pod naslovom:

„MATERIJALNA ISTINA, KOREKTIVNA PRAVDA I REFORMA SISTEMA KRIVIČNOG PROCESNOG PRAVA BOSNE I HERCEGOVINE “,

pred Komisijom u sastavu:

1.   Dr sc. Hajrija Sijerčić-Čolić, redovni profesor, - predsjednik,
Nastavni predmeti „Krivično procesno pravo I“ i „Krivično procesno pravo II“ Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu
2.   Dr sc.  Borislav Petrović, redovni profesor - član, Naučna oblast  "Krivično pravo" Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu

3. Dr sc. Tadija Bubalović, vanredni profesor, - član, Uža naučna oblast  "Krivično pravna" Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli

II
Javna odbrana teme za izradu doktorske diertacije, održat će se 13. 07. 2012. godine u 12,oo sati na Pravnom fakultetu  Univerziteta u Tuzli.

Dostaviti:
1x Komisija,
1x Dosije,
1x Web-stranica fakulteta, i
1x a/a
                                                             DEKAN               
                                       Dr sc. Izudin Hasanović, vanr. prof.

06.07.2012. Obavještavaju se studenti drugog ciklusa da će prof. Hašić održati usmeni dio ispita u ponedjeljak 09.07.2012. godine sa početkom u 16,00 sati. Rezultate pismenog dijela ispita se mogu preuzeti ovdje.
10.02.2012.
Svi ispiti koji su trebali biti održani od 06.02 do 10.02. biti će održani od 13.02 do 17.02. u istom vremenskom periodu kako je istaknuto utvrđenim rasporedom. Ispiti koji su bili zakazani od 13.02. do 17.02. će se održati od 20.02 do 24.02. Svi ispiti su pomjereni za 7 dana.
12.01.2012

Konkurs za stipendiju pod nazivom Best of South-East koju daje Sparkasse banka a namjenjena je studentima ekonomije i prava. Mislim da je stipendija super jer osim nastave na univerzitetu stipendisti imaju praksu u sparkasse banci. Link je:

http://www.uni-graz.at/en/print/bibwww/bibwww_students/bibwww_stud-incoming/bibwww_s-in-programme/bibwww_s-in_bestofsoutheast.htm

01.02.2011

OBAVJEŠTENJE

Obavještavaju se apsolventi PRAVNO FAKULTETA UNTZ, da prof. dr. Edin Muminović neće  održati ispit iz Međunarodnog privatnog prava I i II 02.02.2011 godine, kako je ranije bilo najavljeno.

Usmeni ispit iz navedenog predmeta bit će održan 11.02.11 u 10 sati.

28.01.2011

Univerzitet u Tuzli

Pravni fakultet

Tuzla, 28.01.2011. godine

O B A V I J E S T

Usmeni dio ispita iz Radnog prava, predviđen za ponedjeljak, 31.01.2011. godine se odgađa zbog bolesti predmetne profesorice.

Točan termin održavanja ispita bit će blagovremeno oglašen.

10.12.2010.
URNEK ZA POPUNJAVANJE INDEKSA ZA ŠKOLSKU 2010/2011 GODINU MOŽE SE PREUZETI NA PODSTRANICI STUDENTSKA SLUŽBA
07.12.2010

PRAVILA STUDIRANJA NA PRVOM CIKLUSU STUDIJA I PRAVILA O NAČINU POLAGANJA ISPITA I OCJENJUVANJU STUDENATA NA UNIVERZITETU U TUZLI

MOZE TE VIDJETI U SEKCIJI AKTI/DOKUMENTI

07.12.2010
10.12.2010
Apsolventski rokovi će se objavljivati na podstranici obavještenja za četvrtu godinu studija