|kalendar
  
PRVA GODINA zimski semestar
Teorija države Obavezni predmet
Silabus
Komparativna pravna historija Obavezni predmet
Silabus
Institucije rimskog prava Obavezni predmet
Silabus
Uvod u ekonomiju Obavezni predmet
Silabus
Opća sociologija Obavezni predmet
Silabus
Osnove statistike Izborni predmet
Silabus
Osnove poduzetništva Izborni predmet
Silabus
Pravo okoliša Izborni predmet
Silabus
Moderne pravne kodifikacije Izborni predmet
Silabus
PRVA GODINA ljetni semestar
Teorija prava Obavezni predmet
Silabus
Državno pravni razvitak BiH Obavezni predmet
Silabus
Ekonomske osnove prava i države Obavezni predmet
Silabus
Komparativni uvod u sistem građanskog prava Obavezni predmet
Silabus
Demokracija i ljudska prava Obavezni predmet
Silabus
Administracija i protokol Izborni predmet
Silabus
Osnove finansijskog izvještavanja Izborni predmet
Silabus
Pravo lokalne samouprave Izborni predmet
Silabus
Sociologija prava Izborni predmet
Silabus
DRUGA GODINA zimski semestar
Građansko pravo Obavezni predmet
Silabus
Krivično pravo - opći dio Obavezni predmet
Silabus
Ustavno pravo Obavezni predmet
Silabus
Bračno pravo Obavezni predmet
Silabus
Ekonomika javnog sektora i fin. javne uprave Obavezni predmet
Silabus
Oratorstvo Izborni predmet
Silabus
Tranzicija i razvoj Izborni predmet
Silabus
Imovinski odnosi bračnih partnera Izborni predmet
Silabus
Potrošačko pravo Izborni predmet
Silabus
DRUGA GODINA ljetni semestar
Stvarno pravo Obavezni predmet
Silabus
Krivično pravo - posebni dio Obavezni predmet
Silabus
Ustavne institucije Obavezni predmet
Silabus
Roditeljsko i starateljsko pravo Obavezni predmet
Silabus
Nasljedno pravo Obavezni predmet
Silabus
Ekonomsko-pravni sistem i eko. politika Obavezni predmet
Silabus
Osnove precedentnog prava Izborni predmet
Silabus
Kriminologija Izborni predmet
Silabus
Alternativno rješavanje sporova Izborni predmet
Silabus
Pravna informatika Izborni predmet
Silabus

 

TREĆA GODINA zimski semestar
Obligaciono pravo - opći dio Obavezni predmet
Silabus
Krivično procesno pravo - opći dio Obavezni predmet
Silabus
Međunarodno javno pravo - opći dio Obavezni predmet
Silabus
Radno pravo Obavezni predmet
Silabus
Monetarno pravo Obavezni predmet
Silabus
Uporedno pravno - političli sistemi Obavezni predmet
Silabus
Uvod u pravo Evropske Unije Obavezni predmet
Silabus
Kriminalistika Izborni predmet
Silabus
Evropsko radno pravo Izborni predmet
Silabus
Arbitražno pravo Izborni predmet
Silabus
Međunarodno krivično pravo Izborni predmet
Silabus
TREĆA GODINA ljetni semestar
Obligaciono pravo - posebni dio Obavezni predmet
Silabus
Krivično procesno pravo - posebni dio Obavezni predmet
Silabus
Međunarodno javno pravo - posebni dio Obavezni predmet
Silabus
Socijalno pravo Obavezni predmet
Silabus
Fiskalno pravo BiH Obavezni predmet
Silabus
Savremeni pravno - politički sistemi Obavezni predmet
Silabus
Penologija Izborni predmet
Silabus
Međunarodno humanitarno pravo Izborni predmet
Silabus
Uvod u sociologiju genocida Izborni predmet
Silabus
Evropsko ugovorno pravo Izborni predmet
Silabus
Prekršajno pravo Izborni predmet
Silabus

 

ČETVRTA GODINA zimski semestar
Građansko parnično procesno pravo Obavezni predmet
Silabus
Međunarodno privatno pravo Obavezni predmet
Silabus
Pravo privrednih društava Obavezni predmet
Silabus
Upravno pravo Obavezni predmet
Silabus
Pravna medicina Obavezni predmet
Silabus
Pravo industrijske svojine Obavezni predmet
Silabus
Međunarodno privredno pravo Izborni predmet
Silabus
Međunarodne organizacije Izborni predmet
Silabus
Sigurnosne studije Izborni predmet
Silabus
ČETVRTA GODINA ljetni semestar
Građansko vanparnično i izvršno proc.pravo Obavezni predmet
Silabus
Međunarodno procesno privatno pravo Obavezni predmet
Silabus
Ugovorno privredno pravo Obavezni predmet
Silabus
Upravno procesno pravo Obavezni predmet
Silabus
Metodologija društvenih i pravnih istraživanja Obavezni predmet
Silabus
Autorsko pravo Obavezni predmet
Silabus
Savremeni međunarodni odnosi Izborni predmet
Silabus
Finansijske institucije i tržišta Izborni predmet
Silabus
Pravo azila i izbjegličko pravo Izborni predmet
Silabus
Filozofija prava Izborni predmet
Silabus